اسامی و شماره تماس مسئولین محترم انجمن / سبگ و گروههای رزمی شهرستان مهاباد

اسامی و شماره تماس مسئولین محترم انجمن / سبگ و گروههای رزمی شهرستان مهاباد
ردیف نام نام خانوادگی مسئول سبک تلفن همراه توضیحات
۱ احمد ابراهیمیان اصل فول کیک بوکسینگ ۰۹۱۴۹۴۴۳۳۶۱
۲ دیاکو کاکه زاده جوجیتسو ۰۹۱۴۱۶۷۷۰۷۳
۳ احمد ابراهیمیان سامبو ۰۹۱۴۹۴۴۳۳۶۱  سرپرست
۴ سید سهراب هاشمی کیک جیتسو ۰۹۱۴۴۴۴۰۰۹۷
۵ ابراهیم- شورش بوستانچی هاپکیدو ITH ۰۹۱۴۳۴۲۶۰۷۲
۶ عزت چکاره گراپلینگ کیک بوکسینگ ۰۹۱۴۱۶۸۰۹۳۳
۷ کاوه کامروایی دفاع شخصی و قوت الرمی ۰۹۱۴۱۶۸۰۸۵۵
۸ هاشم علیزاده آیکیدو ۰۹۱۴۱۶۸۱۸۴۱
۹ احمد خضری تای کیک بوکسینگ ۰۹۱۴۴۴۲۱۷۱۲
۱۰ بهروز عبدلی نین جوتسو ۰۹۳۸۸۱۰۸۸۹۹
۱۱ توفیق بهرامی نیا موی تای ۰۹۳۶۰۰۱۶۸۵۶
۱۲ عبدالله الیاسی اسپُرت مدرن کیک بوکسینگ ۰۹۱۴۴۴۲۳۷۴۱
۱۳ قانع بهاران ۰۹۳۷۱۲۱۹۹۱۸
۱۴ خالد ابراهیمی ۰۹۱۴۷۹۳۴۴۸۷

 

 

درباره شیرکو نیک وند

یک نظر

بازتاب ها

نظر بدهید