حضور مسئولین سبک نین جوتسوی استان در مهاباد

حضور مسئولین سبک نین جوتسوی استان در مهاباد

بنا به گزارش روابط عمومی سبک نین جوتسو ، آقایان مسئولین محترم سبک نین جوتسوی استان ، شی دو هو حسین اسکندری ریس سبک و ریس کمیته فنی سن سی رحیمی و سن سی مختاری ریس کمیته انضباطی عصر روز پنجشنبه مورخ ۲۹آبان ماه ۱۳۹۴ از سبک نیجوتسوی مهاباد بازدید و تجدید دیداری بعمل آوردند .
بنا به اعلام روابط عمومی سبک ، هدف اصلی از حضور مسئولین استانی افزایش ارتباط بین باشگاه نینجا مهاباد و ارومیه ، و همچنین بررسی کمی و کیفی سبک در شهرستان مهاباد بود است.

هیئت میهمان با میزبانان خود تمرین مشترک داشته و مقرر گردید که مسابقات استانی(اپن کمیته) در ماه جاری برگزار شود.

درباره شیرکو نیک وند

نظر بدهید