بردستان پرتلاشتان نقشی از بوسه پیامبر است.” روز جهانی کار و کارگر گرامی باد”

بردستان پرتلاشتان نقشی از بوسه پیامبر است.” روز جهانی کار و کارگر گرامی باد”

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است.

بردستان پرتلاشتان نقشی از بوسه پیامبر است. روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

هیئت ورزشهای رزمی شهرستان مهاباد

درباره شیرکو نیک وند

یک نظر

بازتاب ها

نظر بدهید